Strona główna » Instalacje ogrzewania

Instalacje ogrzewania

Instalacje ogrzewania służą do przetransportowania energii cieplnej ze źródła ciepła do poszczególnych pomieszczeń. Do elementów instalacji grzewczych zaliczamy źródła ciepła, rurowe elementy transportujące oraz emitery (grzejniki). Aktualne wymagania zawarte są w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ogólnie można wprowadzić podział instalacji grzewczych ze względu na materiał, z którego są wykonane na plastikowe i metalowe. Ze względu na temperaturę pracy na wysokotemperaturowe i niskotemperaturowe. Ze względu na medium transportowane na wodne i powietrzne.

Rozprowadzenie rur do grzejników centralnego ogrzewania. Pętle podłogowego systemu grzewczego w warstwach podłogi.

instalacja grzejnikowa

Instalacja grzejnikowa

Instalacja podłogowa w fazie montażu

Instalacja podłogowa w fazie montażu

Instalacja podłogowa

Instalacja podłogowa